Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

e-Learning van NOMAD DESIGN HANGOUT

 

Artikel 1 Definities

 

 1. Nomad Design Hangout is het e-Learning platform van Nomad Design Online. Nomad Design Online is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van een e-learning platform gecombineerd met persoonlijke coaching. Daarnaast levert zij websites, grafisch ontwerp, SEO, contentwriting en webhosting. Hiervoor gelden de Algemene Voorwaarden van Nomad Design Online zelf. Zij werkt samen met een team van ZZP-ers en besteed delen van het programma uit aan derden. Met hen is Nomad Design Online een vastgelegde samenwerking aangegaan.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Cursist) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Startende Ondernemer) en gebruikmaakt van de Diensten van Nomad Design Online.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Nomad Design Online en/of Klant.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Nomad Design Online en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Nomad Design Online zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Nomad Design Online en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Nomad Design Online en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende het aanbieden van een e-learning platform, het geven van persoonlijke coaching, het geven van online cursussen betreffende: het opzetten van een online onderneming, een gezonde levensstijl, een persoonlijk ontwikkelingsplan, spirituele ontwikkeling en het maken van duurzame keuzes en het opzetten van een online community, en geleverde Producten alsmede alle andere door Nomad Design Online ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Nomad Design Online en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Nomad Design Online zelf.
 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Nomad Design Online, te raadplegen via https://www.portfoliosites.nl/algemene-voorwaarden/

 

Artikel 2 Identiteit van Nomad Design Online

 

Nomad Design Online is bij de KvK geregistreerd onder nummer 75177072 en draagt BTW nummer: NL003042682B05. Nomad Design Online is gevestigd aan Theresiastraat 61, 2593 AA in ’s-Gravenhage.

e-Mail: info@nomaddesignonline.nl

Website https://www.nomaddesignonline.nl/

Telefoon / WhatsApp: 0031-649231336

 

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Nomad Design Online en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen.
 2. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk (per mail) met Nomad Design Online overeengekomen.
 4. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk (per mail) anders overeengekomen.
 5. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.
 6. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast.
 7. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 

 1. Alle aanbiedingen op de Website van Nomad Design Online zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Wanneer Klant een online aankoop of bestelling doet, beschouwt Nomad Design Online dit als officiële aankoop en volgt een officiële factuur en betalingsverplichting van de Klant.
 2. Klant kan contact opnemen met Nomad Design Online via de Website, telefoon, WhatsApp of e-mail voor een van de aangeboden Diensten of Producten.
 3. Omtrent diensten zal Nomad Design Online met Klant overleggen in een kennismakingsgesprek om de verwachtingen te bespreken. Tijdens dit gesprek wordt beoordeeld of de Diensten aansluiten bij de wensen van Klant. Bij wederzijdse wilsovereenstemming stuurt Nomad Design Online per mail een factuur met een betalingslink naar de klant.
 4. Een bevestiging van Nomad Design Online aan Klant geeft richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Het aanbod van Nomad Design Online kan niet bindend zijn indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, of een deel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Aantekeningen of reacties van Klant op de e-mail van Nomad Design Online maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk (per mail) bevestigd door Nomad Design Online.

 

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 

 1. Nomad Design Online zal zich inspannen om de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, conform de eisen van goed vakmanschap en in overeenstemming met de vastgelegde afspraken en communicatie via e-mail en website.
 2. Nomad Design Online heeft een inspanningsverplichting bij de levering van de Diensten en geen resultaatsverplichting. Dit betekent dat Nomad Design Online niet kan garanderen dat de gewenste resultaten of verwachtingen van Klant worden behaald. Dit is namelijk onder andere afhankelijk van de inzet en aanwezigheid van de Cursist bij elk onderdeel van het programma. Er is dan ook geen officieel diploma of gegarandeerd online onderneming gestart na volgen van onze cursussen.
 3. Nomad Design Online heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Voorbeelden hiervan zijn de coaching sessies, gebruik van content van derden.
 4. Bij het inschakelen van derden zal Nomad Design Online zorgvuldig te werk gaan. De kosten van het extra inschakelen van derden komen voor rekening van Klant en worden doorbelast door Nomad Design Online. Dit is meegerekend in de prijs van de cursussen, tenzij additionele onderdelen schriftelijk overeengekomen toegevoegd worden. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een extra coaching-sessie aangevraagd door de Cursist of ander die daartoe bevoegd is.
 5. De uitvoering van de Overeenkomst door Nomad Design Online is afhankelijk van het verstrekken van volledige en correcte (contact)gegevens door Klant bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant dient ervoor te zorgen dat alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst tijdig aan Nomad Design Online worden verstrekt.
 6. Klant dient ervoor te zorgen dat Nomad Design Online de Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn verplichtingen niet nakomt, is Nomad Design Online alles behalve verantwoordelijk.
 7. Indien er een termijn is overeengekomen of opgegeven voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten, dan is dit geen strikte deadline. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Nomad Design Online schriftelijk (per mail) in gebreke te stellen, waarbij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog aan de Overeenkomst te voldoen. Dit geldt voor programma’s die nog in ontwikkeling zijn en continu worden verbeterd. Uiteraard levert Nomad Design Online datgene wat op de website wordt gecommuniceerd en is overeengekomen met Klant.

 

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen voor een behoorlijke uitvoering, zullen Nomad Design Online en Klant tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, inclusief aanvullingen, wordt dit beschouwd als een aanvullende opdracht. Voor deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte overeenkomst worden gesloten met betrekking tot de vergoeding. Indien er geen aparte offerte is verstrekt, blijven de oorspronkelijke voorwaarden van kracht en worden de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald.
 3. Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst door Nomad Design Online vormt geen wanprestatie en geeft Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst tussen Nomad Design Online en Klant zijn alleen geldig nadat deze wijzigingen schriftelijk (per mail) zijn aanvaard door beide Partijen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst.

 

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 

 1. Nomad Design Online is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien Nomad Design Online goede grond heeft te vrezen dat Klant in gebreke zal blijven. Voorafgaand aan opschorting of ontbinding dient Nomad Design Online Klant schriftelijk (per mail) in gebreke te stellen, waarbij Klant een redelijke termijn wordt geboden om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien Klant binnen deze termijn in gebreke blijft, kan Nomad Design Online overgaan tot opschorting of ontbinding.
 2. Daarnaast is Nomad Design Online bevoegd de Overeenkomst te ontbinden onder dezelfde voorwaarden als beschreven in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.
 3. Indien Klant zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst niet nakomt, en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, heeft Nomad Design Online het recht om de Overeenkomst onmiddellijk en met directe ingang te ontbinden middels een schriftelijke (per mail) verklaring aan Klant. In geval van ontbinding is Klant, op grond van wanprestatie, gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 8 Offerte, Factuur en aanvaarding

 

 1. Nomad Design Online stelt een factuur op waarin Nomad Design Online aangeeft welke werkzaamheden behoren tot de Diensten en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn.
 2. Na aangaan van een Overeenkomst, schriftelijk, online, dan wel mondeling, zal een factuur opgemaakt worden door Nomad Design Online, en indien nodig een contract. Deze dient binnen 14 dagen schriftelijk bevestigd te worden. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden.

 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte of factuur door Cursist wordt ontvangen door Nomad Design Online, schriftelijk dan wel mondeling overeengekomen. De offerte of factuur dient door Cursist te worden ondertekend en schriftelijk of per e-mail te worden geretourneerd.
 2. Indien Cursist niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Nomad Design Online werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Cursist Nomad Design Online verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 3. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. Nomad Design Online zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten. Vooraf zal worden aangegeven dat sprake is van meerwerk.
 4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Overeenkomsten tot het leveren van online, digitale Diensten, na nakoming van de Overeenkomst, indien:

de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Cursist; en

Cursist heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Nomad Design Online de Overeenkomst is nagekomen.

Let op: bij akkoord online van een offerte, Overeenkomst, contract, of anderszins online aankoop bij Nomad Design Online / Nomad Design Hangout ziet u af van uw herroepingsrecht en stemt u in met directe levering. Het Product is dan ook direct beschikbaar of wordt zo snel mogelijk geleverd.

 1. Annulering van de levering is dan ook niet mogelijk na aanschaf, dan wel via e-mail, mondeling of online. Wanneer er een aanvraag is voor ons Product op één van de mogelijke aanvraagwijzen, geldt dit als een Overeenkomst en is de Klant verplicht tot betaling. Nomad Design Online zal altijd haar best doen de Cursist aan te moedigen de cursus af te maken.

 

Artikel 10 Annuleren/Verzetten Coaching-afspraak

 

 1. Annuleren/Verzetten van een coaching-afspraak door Klant dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur van tevoren te gebeuren.
 2. Indien de annulering of het verzetten niet uiterlijk 24 uur van tevoren plaatsvindt, komt de coaching-afspraak te vervallen en wordt er geen nieuwe afspraak ingepland. Dit omdat onze coaches voor de Cursist klaar staan en tijd hebben besteed aan de voorbereiding van dit gesprek.
 3. Bij annuleringen van groeps-coaching momenten kan in overleg en in sommige gevallen een nieuwe afspraak gemaakt worden.

 

 

Artikel 11 Kosten, honorering en betaling

 

 1. Alle genoemde bedragen op de website, in de factuur of digitale betalingsoptie voor de Zakelijke Cursist of Cursist zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Nomad Design Online behoudt zich het recht voor om kennelijke foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te corrigeren.
 3. Betaling dient vooraf te geschieden via IDeal of een andere aangeboden digitale betalingsoptie. Tenzij gekozen wordt voor verspreide betaling. Dan dient het afgesproken termijn aangehouden te worden voor betaling.
 4. De factuur dient binnen 14 (veertien) dagen door Klant te worden voldaan.
 5. Indien Klant de factuur niet binnen 14 (veertien) dagen betaalt, komt de factuur te vervallen. Indien Klant later alsnog een Dienst wilt afnemen bij Nomad Design Online, zal er een nieuwe factuur met eventuele nieuwe bedragen worden verstuurd naar Klant. Wanneer het product al geleverd is, zonder betaling heeft plaatsgevonden; is Nomad Design Online genoodzaakt hier gerechtelijke stappen in te ondernemen.
 6. Klant is verplicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onmiddellijk aan Nomad Design Online te melden.

 

 Artikel 12 Levering

 

 1. Levering geschiedt door Nomad Design Online doordeweeks uiterlijk binnen 24 uur en in het weekend uiterlijk binnen 48 uur na betaling. Klant krijgt na ontvangst van de betaling van het cursusgeld direct toegang met een persoonlijk account tot het online platform waarvoor is ingeschreven voor onbepaalde tijd.
 2. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Nomad Design Online dit aan Klant. Nomad Design Online zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
 3. Het niet-tijdig leveren van Nomad Design Online is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Startende Ondernemer gesloten Overeenkomst.
 2. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Nomad Design Online is niet aansprakelijk voor schade, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 3. De levertermijn als genoemd in artikel 12.1 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Nomad Design Online nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Nomad Design Online enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 4. Nomad Design Online is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Nomad Design Online, verleent Klant de bevoegdheid aan Nomad Design Online om, als een door Nomad Design Online ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.
 5. Ten aanzien van de verleende Diensten van Nomad Design Online geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Nomad Design Online kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Klant over de geleverde Diensten. Ontevredenheid dient officieel te worden ingediend via e-mail of telefoon. Uitspreken van ontevredenheid in de community of online, kan worden opgevat als schade, smaad en laster door Nomad Design Online. Hiervoor kunnen gerechtelijke procedures gehouden worden. Feedback is altijd welkom, maar wel in respect en direct aan Nomad Design Online.
 6. Ten aanzien van de verleende Diensten van Nomad Design Online geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat Nomad Design Online niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden. Nomad Design Online is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit gegeven adviezen met betrekking tot bijvoorbeeld het financiële proces. Dit advies wordt immers gegeven naar eigen waarden en interpretatie en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. De adviezen zijn voortgevloeid uit eigen ervaring, vernomen kennis en onderzoek.
 7. Nomad Design Online is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 8. Nomad Design Online is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 9. Nomad Design Online is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14.
 10. Klant vrijwaart Nomad Design Online voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 11. Indien Nomad Design Online aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Nomad Design Online met betrekking tot haar Diensten.
 12. De aansprakelijkheid van Nomad Design Online is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Nomad Design Online niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 13. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Nomad Design Online.
 14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 14 Overmacht

 

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Nomad Design Online, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Nomad Design Online zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Nomad Design Online, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Nomad Design Online overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Nomad Design Online heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 15 Garantie

 

Nomad Design Online biedt geen garanties omtrent de geleverde Diensten. De cursussen zullen worden geleverd zoals aangegeven op de website. Werking en succes als gevolg van deze cursus en coaching sessies is afhankelijk van de medewerking en inzet van de Cursist.

 

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens

 

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 2. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Nomad Design Online kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 18 Geheimhouding

 

 1. De Klant houdt iedere informatie die hij uit de cursussen of de community krijgt geheim en onthoudt zich van het publiceren of verspreiden van informatie uit de cursussen of community.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Nomad Design Online waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan de Klant kan verwachten dat verspreiding ervan Nomad Design Online schade kan berokkenen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het kopiëren of namaken van de aangeboden cursussen of community op https://soulroadmap.com/.
 3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 2 en 3 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
 5. die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant.
 6. die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
 7. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 19 Intellectuele eigendom

 

 1. Nomad Design Online behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht op alle ontwerpen, tekeningen, grafieken, video’s, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, enzovoort, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Nomad Design Online van gegevens. Klant zal Nomad Design Online vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 3. Het is niet toegestaan om online cursussen/coaching of delen daarvan te delen, te downloaden of te kopiëren zonder voorafgaande toestemming per e-mail of schriftelijk (per mail) van Nomad Design Online.
 4. De door Nomad Design Online op haar Website weergegeven informatie, afbeeldingen en materiaal dat gerelateerd is aan een cursus blijft eigendom van Nomad Design Online. Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden.
 5. De gebruikersrechten van Nomad Design Online voor afbeeldingen zijn officieel overeengekomen met derde partijen waarvoor licensies aanwezig zijn. Kopiëren hiervan schendt het auteursrecht van betrokken makers en is ten alle tijden verboden te vermenigvuldigen.

 

Artikel 20 Boetebeding

 

 1. Indien de Klant het artikel van deze algemene voorwaarden over vertrouwelijkheid van gegevens, geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Nomad Design Online een onmiddellijk opeisbare boete van €5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hiervoor genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Daarnaast komt Nomad Design Online het recht toe de klant de toegang tot de cursussen of community te ontzeggen zonder teruggave van het geld.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in lid 1 van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Nomad Design Online, waaronder haar recht op schadevergoeding.

 

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Nomad Design Online en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Nomad Design Online en de Startende Ondernemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank.

 

Artikel 22 Omtrent gedrag in de community

 

Scroll naar boven